ຜູ້ຜະລິດຜ້າເທັກນິກ | ຜູ້ສະ ໜອງ ແລະໂຮງງານຕັດຫຍິບຜ້າເທັກ